مقاله

sort descending کلمات کلیدی
انبارداری جریان های داده
Data stream warehousing, Big Data,Fast Data
داشبورد مدیریتی برای سناریوی یک خرده فروشی
User interface, management dashboard, dual reality, retail scenario
سیستم تصمیم یار برای طراحی و مدیریت سیستم های انبارداری
Logistics Warehousing systems, Industrial storage systems, Decision-support system
پیاده سازی سیستم هوش مصنوعی سلامت الکترونیک: مورد مطالعاتی داشبورد مدیریت دانش داده های اپیدمیولوژیک در لهستان
dashboard, e-health, epidemiological data, expert systems, multi-agent systems
کاوش کلان داده ها
Classification, data mining, error-aware, Big Data