پایگاه دانش

«هوش تجاری اصطلاحی است که شامل ابزارها، زیرساخت ها ، برنامه های کاربردی و بهترین عملیاتی است که دسترسی و تحلیل اطلاعات را برای ارتقاء و بهینه سازی تصمیم گیری ها و عملکرد سازمان ممکن می سازد.[1]» هوش تجاری شامل انواع ابزارها، برنامه های کاربردی و متدولوژی هایی است که سازمان را قادر می­سازد:

  • به جمع آوری داده از سیستم های داخلی و منابع خارجی بپردازد.
  • آن ها را برای تحلیل آماده سازی کند.
  • جست و جو ویافتن پاسخ برای سوالات (queries) را روی این داده ها توسعه داده و اجرا کند.
  • گزارش ها ، داشبوردها و داده های تصویری را برای ارائه ی اطلاعات تحلیلی برای سطوح مختلف شرکت ازسطوح بالای تصمیم گیری تا سطوح عملیاتی ارائه نماید.[2]

 از اهداف هوش تجاری می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1-درک نقاط قوت و ضعف داخلی و خارجی شرکت

2-درک ارتباط بین داده های مختلف برای تصمیم گیری بهتر

3-تشخیص فرصت ها برای نوآوری

4-کاهش هزینه و گسترش و استقرار بهینه­ ی منابع[3]

 

در این بخش با تکیه بر چهارچوب ارائه شده برای هوش تجاری از  کتاب "هوش تجاری:رویکردی مدیریتی" [4] که از مراجع معتبر در این حوزه است، به بررسی مختصر مفاهیم مطرح در هوش تجاری پرداخته شده است.

 


[4] - E. Turban, R. Sharda, J. E. Aronson, and D. King, Business intelligence: A managerial approach. Prentice Hall, 2008.